warsztaty dla klas

[one_half]
[dropcap class=”blue”]1[/dropcap]

Warsztaty integracyjne

mają na celu pomoc klasie w stworzeniu zdrowej grupy rówieśniczej kierującej się zasadami współpracy, szczerości i otwartości, a tym samym zablokowanie takich zjawisk jak przemoc rówieśnicza, błędna integracja charakteryzująca się byciem przeciw wartościom propagowanym przez szkołę, tworzeniem własnych norm: nie uczymy się, nie rozmawiamy ze sobą

[/one_half]

[one_half_last]
[dropcap class=”blue”]2[/dropcap]

Warsztaty profilaktyczne

przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie w trakcie zajęć dyskutują na temat powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol i narkotyki oraz konsekwencji rozwojowych wynikających z nadużywania tych substancji. Zyskują też wiedzę na temat wskaźników problemowego używania alkoholu i narkotyków oraz mechanizmu wchodzenia w uzależnienie. Dowiadują się też tego, jak radzić sobie z realizacją najważniejszych potrzeb i wyzwań okresu dojrzewania bez korzystania u używek. W klasach starszych tematyka zajęć jest poszerzona o analizę mechanizmów wchodzenia w rolę dorosłego człowieka oraz planowanie przyszłości w obszarze społecznym, osobistym i zawodowym

[/one_half_last]

[one_half]
[dropcap class=”blue”]3[/dropcap]

Edukacja seksualna

Warsztaty dotyczące edukacji seksualnej realizujemy na prośbę szkół, które widzą potrzebę dostarczania młodzieży rzetelnej wiedzy na tematy związane z seksualnością człowieka lub borykają się ze skutkami braku takiej wiedzy u uczniów.
Prowadząc zajęcia wychodzimy z założenia, że młodzież z racji na moment rozwojowy w którym się znajduje zainteresowana jest zdobywaniem wiedzy z zakresu rozwoju psychoseksualnego – zmian, jakie zachodzą w tym czasie w ich ciałach i umysłach. Często zdobywa tą wiedzę w sposób przypadkowy – z gazet, internetu, od kolegów – co powoduje, że jest ona niepełna, sprzeczna. Młodzi ludzie mają ogromne braki w podstawowej wiedzy dotyczącej seksualności człowieka zachowań seksualnych. Często w podejmowaniu ważnych decyzji kierują się błędnymi przekonaniami, nierzetelnymi informacjami, co często powoduje, że skutkami takich decyzji są nieplanowane ciąże lub choroby. Wierzymy, że przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z seksualnością człowieka może uchronić ich przed podejmowaniem pochopnych, nieprzemyślanych decyzji oraz sprawić, że w sprawach kluczowych dla swojego zdrowia seksualnego będą dokonywali mądrych wyborów.
Więcej informacji na temat tych warsztatów znajdziesz tutaj

[/one_half]

[one_half_last]
[dropcap class=”blue”]4[/dropcap]

Warsztaty interwencyjne

proponujemy klasom, w których występują trudności związane m.in. z konfliktami o dużym nasileniu pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielem oraz klasom, w których doszło do błędnej integracji objawiającej się np. realizowaniem norm takich jak „nie uczymy się, wagarujemy, nie rozmawiamy ze sobą, jesteśmy przeciw nauczycielom”

[/one_half_last]

[one_half]

[dropcap class=”blue”]5[/dropcap]

Program „Bezpieczna szkoła”

Program „Bezpieczna Szkoła c.d.” zakłada realizację ośmiogodzinnych warsztatów profilaktycznych w starszych klasach szkół gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Jest on kontynuacją naszych działań na rzecz bielskich szkół rozpoczętych w 2008 roku realizacją dużego autorskiego programu Bezpieczna Szkoła, w ramach którego prowadzone były warsztaty dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, wolontariuszy i liderów młodzieżowych.
Szeroko zakrojone cele projektu to wyposażenie młodzieży w taką wiedzę i umiejętności, które umożliwią im radzenie sobie ze stresowymi i kryzysowymi sytuacjami bez używania przemocy, sięgania po środki odurzające lub inne patogenne sposoby radzenia sobie – czyli profilaktyka, a także zaktywizowanie w młodych ludziach potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo, własny rozwój, poprawy jakości relacji interpersonalnych – czyli promocja zdrowia. Warsztaty podzielone są one na trzy bloki tematyczne, które dotyczą takich kwestii jak: Przemoc i agresja, Środki psychoaktywne, Wyzwania i problemy okresu dojrzewania.

[/one_half]

[one_half_last]

Na zajęciach podejmowane są następujące tematy:

• Co to jest agresja/przemoc?
• Jakie są powody zachowań agresywnych
• Zastępowanie zachowań agresywnych/przemocowych
• Szkody i korzyści z korzystania z używek, mity i fakty
• Straty rozwojowe będące konsekwencją przyjmowania środków psychoaktywnych
• Mechanizm wchodzenia w uzależnienie
• Potrzeby społeczne nastolatka a środki psychoaktywne
• Rozpoznawanie wskaźników problemowego używania alkoholu i narkotyków
• Osobiste postanowienia dotyczące postaw i zachowań antyuzależnieniowych
• Asertywna odmowa – metoda ochrony siebie
• Wyzwania i problemy okresu dojrzewania
• Sposoby zdrowego realizowania zadań dojrzewania, zdrowe realizowanie potrzeb bez przemocy, używek oraz innych zjawisk zmierzających do błędnej adaptacji, radzenie sobie ze stresem, budowanie zdrowych satysfakcjonujących więzi. Praca nad alternatywą „jak być zdrowym“.

 

Koszt programu „Bezpieczna Szkoła”:   Warsztaty finansowane są ze środków Urzędu Miasta – nie pobierany za nie żadnych opłat od szkół!

[/one_half_last]
[divider]
INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Czas trwania warsztatów:

Zajęcia – w zależności od ustaleń ze szkołą – mogą trwać od dwóch do ośmiu godzin lekcyjnych. Odbywają się w pojedynczych klasach na terenie szkoły lub Fundacji.

Sposób realizacji (metody):

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. W poszczególnych warsztatach wykorzystywane są takie techniki jak: mini – wykład, praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusja, odgrywanie scenek, psychodrama, trybunał klasowy, aktywne ćwiczenie konkretnych umiejętności.

Planowane formy oceny efektów:

– badania ewaluacyjne przy pomocy kwestionariuszy opinii

– informacje zwrotne od uczestników zajęć

– obserwacje prowadzących

Koszt:

50 zł/godz.

(wyjątek stanowią warsztaty „Bezpieczna szkoła c.d”, które są finansowane ze środków Urzędu Miasta. Udział w nich jest bezpłatny.)

Skip to content